Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Gestructureerd parkeren in plaats van kiss-and-ride-zones?
In een kiss-and-ride-zone mag je kort stilstaan (niet parkeren) om je passagier(s) in of uit te laten stappen. Vaak worden dergelijke zones toegepast
aan de schoolpoort, waar deze op een vlotte manier gebruikt worden. Er stelt zich echter regelmatig een probleem wanneer er bij het einde van de schooldag toch wagens parkeren en voor langere tijd wachten om een passagier op te pikken. Om die reden wordt er in de straten met eenrichtingsverkeer geopteerd voor parkeren aan één of beide
zijden van de straat.
Enkele tips:
- Spreek 5 à 10 minuten ná einde schooltijd af (i.p.v. 30 minuten op voorhand te wachten en in de drukte te moeten wegrijden).
- Spreek een oppikplaats af op kleine afstand van de school.

Inrichting Acacialaan?
De veiligste fietsroutes van en naar KOBOS Campus V (het voormalige STK) worden duidelijk aangegeven. De Acacialaan komt niet voor in dit traject. Behalve het invoeren van eenrichtingsverkeer worden er dan ook geen verdere aanpassingen doorgevoerd. Parkeer- en snelheidsproblemen zullen regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgestuurd. Er worden
snelheidsremmers aangebracht op het kruispunt met de Kuiermansstraat, zodat invoegen vanuit de Acacialaan veiliger verloopt.

Inrichting Hogerheistraat?
Om de Hogerheistraat optimaal te integreren in het mobiliteitsplan is een totale heraanleg nodig, hetgeen niet voorzien is op korte termijn. Op lange termijn zal er evenwel een ontwerper aangesteld worden om de Hogerheistraat als een volwaardig wegenisproject aan te pakken, waarvan verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel zal zijn. Flankerende
maatregelen zijn wel mogelijk op korte termijn. Dat zijn alle niet-infrastructurele maatregelen die het effect van duurzame infrastructurele maatregelen ondersteunen. Om een lagere snelheid af te dwingen wordt bekeken waar bijkomende flankerende maatregelen kunnen toegepast worden in de straten waar er geen heraanleg is voorzien in dit
mobiliteitsplan: aanbrengen van verkeersremmers, asverschuivingen, plantenbakken, plantvakken, enz. Het lokaal bestuur blijft immers ook in de toekomst investeren in het openbaar domein.

Inrichting Overzetstraat?
In deze straat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd waardoor er ruimte vrijkomt om een parkeerstrook te voorzien aan de ene kant van de straat en fietsinfrastructuur
aan de andere kant van de straat. Wordt het niet te druk in de Veldstraat? Door alle maatregelen en aanpassingen zal er voldoende spreiding en structuur zijn om het verkeer vlot en veilig te later verlopen en de verkeersdruk aan de school te verminderen. De verkeersimpact zal regelmatig worden geëvalueerd.

Sensibiliseren van de fietsers
Sensibilisering is belangrijk. Samen met de scholengemeenschap willen we niet alleen de automobilisten, maar ook fietsers wijzen op hun rechten en plichten. Elke weggebruiker draagt een eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Hou rekening met andere weggebruikers en wees hoffelijk. Zo raakt iedereen snel en veilig ter bestemming.

Waarom eenrichtingsverkeer in de schoolomgeving KOBOS Campus V (het voormalige STK)?
De schoolomgeving wordt gekenmerkt door veel verkeer op de piekmomenten enerzijds en de aanwezigheid van (te) smalle fietspaden anderzijds. Foutparkeerders hinderen en bemoeilijken een vlotte doorstroming wat resulteert in verkeersconflicten en een verhoogd onveiligheidsgevoel bij de zachte weggebruiker. Door het invoeren van eenrichtingsverkeer wordt enerzijds ruimte gecreëerd voor de zachte weggebruiker en wordt anderzijds een vlottere verkeerscirculatie mogelijk.

Vrachtroutenetwerk
Er wordt regelmatig sluipvrachtverkeer vastgesteld in de schoolomgeving. Met de invoering van het vrachtroutenetwerk, dat in overleg met de politiezone KLM en de buurgemeenten Meise en Londerzeel werd opgesteld om vrachtverkeer uit de woonkernen te weren, kan de politie efficiënter optreden en verbaliseren.

Waarom fietsstraten in schoolomgeving KOBOS Campus V (het voormalige STK)?
Zachte weggebruikers krijgen extra bescherming en meer ruimte op de openbare weg, vnl. in de schoolomgeving waar geen fietspaden zijn en op drukke plaatsen, door middel van fietsstraten. Gemotoriseerd verkeer blijft verplicht achter de fietsers, zo worden conflicten bij het inhalen vermeden. De Hovenierstraat, de Spoorwegstraat, de Jan Hammeneckerstraat en een gedeelte van de Oudstrijdersstraat worden fietsstraten.

Waarom uitbreiding zone 30 in de schoolomgeving KOBOS Campus V (het voormalige STK)?
Het lokaal bestuur investeert in een veilig dorpshart waar het aangenaam is om te vertoeven. De auto blijft welkom in het centrum maar krijgt een ondergeschikte plaats in het geheel. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang in het autoluwe centrum. Duurzame verplaatsingen hebben vele voordelen en verdienen dan ook extra aandacht zodat ook bv.
jonge weggebruikers zich veilig kunnen voelen op weg naar school, hobby’s,…

Bushalte ter hoogte van de school?
Momenteel passeert de lijnbus aan KOBOS Campus V (het voormalige STK) om halt te houden aan het kruispunt met de Acacialaan. Er werd geopteerd om een ruime, afgeschermde bushalte in te richten ter hoogte van de school(poort). Om verkeersconflicten met fietsers op dat punt te vermijden wordt één centrale oversteekplaats voor voetgangers voorzien. Achterliggend verkeer zal moeten stoppen wanneer de lijnbus passagiers laat op- of afstappen aan de nieuwe schoolhalte, want de bus zal stoppen op de rijbaan.

Flankerende maatregelen
Dat zijn alle niet-infrastructurele maatregelen die het effect van duurzame infrastructurele maatregelen ondersteunen. Om een lagere snelheid af
te dwingen in de schoolomgeving wordt bekeken waar bijkomende flankerende maatregelen kunnen toegepast worden in de straten waar er geen heraanleg is voorzien in dit mobiliteitsplan: aanbrengen van verkeersremmers, asverschuivingen, plantenbakken, plantvakken, enz. Het lokaal bestuur blijft immers ook in de toekomst investeren in het
openbaar domein. In dit kader werd de aansluiting van het fietspad op het kruispunt Hogerheistraat – Oudstrijdersstraat al heraangelegd.

Wat zijn de aanbevolen fietsroutes in de schoolomgeving KOBOS Campus V (het voormalige STK)?
Met de aanleg van betere fietsvoorzieningen, het invoeren van eenrichtingsverkeer en zones met fietsstraten willen we fietsers motiveren om voor de veiligste routes te kiezen en daarvoor enkele meters extra te fietsen naar bv. de Langsweg/Hovenierstraat en daarop aansluitend de Spoorwegstraat en de J. Hammeneckerstraat.
Het kruispunt Hovenierstraat-Oudstrijdersstraat wordt heraangelegd zodat fietsers een veilige oversteek kunnen maken.
Fiets je naar het centrum? Volg dan de route Spoorwegstraat via de voetgangerstunnel onder de spoorlijn en gebruik op de Verbindingsweg de oversteekplaats naar de Nieuwstraat.

Wanneer worden de aanpassingen uitgevoerd?

Wanneer worden de aanpassingen uitgevoerd?
De komende maanden wordt verder gewerkt aan het definitief ontwerp. Volgens de huidige planning wordt midden 2023 gestart met het kruispunt Hovenierstraat Oudstrijdersstraat. De aanleg van de onmiddellijke omgeving van KOBOS Campus V (het voormalige STK) wordt uitgevoerd volgens de huidige planning vanaf augustus 2024, nadat de werken in de Molenstraat en de Kuiermansstraat zijn afgerond in 2023. We hopen te starten in augustus 2024 om al een groot deel van de werken te kunnen uitvoeren tijdens de zomervakantie. Vanaf dan wordt eenrichtingsverkeer in de schoolomgeving KOBOS Campus V (het voormalige STK) ingevoerd. De fietsstratenzone werd al in april 2021 ingevoerd, na de voorziene herasfalteringen.