home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Veelgestelde vragen

Wie is initiatiefnemer in dit project?
Het dossier is een gemeentelijk project. Het rioolstelsel is in eigen beheer en bijgevolg is het lokaal bestuur verantwoordelijk voor de lokale afval- en regenwaterproblematiek. Aquafin is enkel betrokken als deskundige ter ondersteuning van de inwoners om de beste oplossing te vinden voor het afkoppelen op privéterrein.

Wat is het doel van dit project?
Niet alleen in Kapelle-op-den-Bos kampen we met de problemen rond de klimaatverandering. Het lokaal bestuur wilt in het belang van onze inwoners graag een voortrekker zijn en niet achter de feiten aanlopen.

Tijdens de gesprekken met de inwoners konden we vaststellen dat de klimaatverandering ook in de wijk reeds zichtbaar wordt. Zo werd er melding gemaakt van beplanting en bomen die uitdrogen door lage grondwaterstand, overstroming van riolering bij de aansluiting op de Veldstraat,…

Projecten zoals dit dragen rechtstreeks bij aan het oplossen van diverse problemen zoals overstromingen, oververhitting, dalend grondwaterpeil,…

Waarom is afkoppelen hier extra interessant?
In tegenstelling tot bijvoorbeeld het project in de Mechelseweg en het Marktplein, kunnen we in de Vogeltjeswijk alle verharding afkoppelen EN laten infiltreren in de wijk. In het project Marktplein – Mechelseweg leggen we beperkte riolering aan om het regenwater dat niet kan infiltreren in de straat en de voorste dakhelften, te vervoeren naar het toekomstige park achter de Kerselaarlaan. Een volledig gescheiden riolering aanleggen om de achterste dakhelften en verhardingen in de tuinen op te vangen heeft weinig nut aangezien we de mensen niet kunnen verplichten om in een gesloten bebouwing hun huis te gaan opbreken om het regenwater allemaal naar voor te brengen.

In de Vogeltjeswijk kunnen we echter alle regenwater (tot zeer zware buien) lokaal infiltreren. In principe zal er slecht 1 keer per 5 jaar een regendruppel overstorten uit de wijk richting de Birrebeek.

Waarom niet overal een (infiltrerende) riolering in de grond?
Om hetzelfde effect dan de voorgestelde grachten te hebben zouden we zeer grote leidingen diep moeten aanleggen die dus ook enorm veel duurder zouden zijn.

We rekenen dit even simpel uit:
Als we een zware bui van 20mm/m² willen bufferen in een rioleringsbuis zouden we volgende leidingen nodig hebben: 40.000m² * 20mm = 800m³
Als we 800m³ willen bufferen binnen de wijk zouden we dus 6,4km riolering van 400mm of 1km riolering van 1000mm diameter moeten aanleggen.

Deze afgekoppelde verharding zal niet alleen in de wijk voordelen opleveren, maar ook stroomopwaarts tot in Nieuwenrode en Stroomafwaarts in het centrum. Het project is het begin van een rioleringsstreng waardoor we, bij toekomstige stroomafwaartse projecten, kleinere en dus goedkopere leidingen kunnen leggen.

Hoe zit het met subsidies?
Op dit moment heeft het lokaal bestuur nog geen subsidies vanuit de Vlaamse Overheid ontvangen. Het is echter niet correct dat het project als niet-kwalitatief is beoordeeld. Zowel VMM als Aquafin zien in dit project een voorbeeld van hoe de toekomstige klimaatrobuuste wijk er kan gaan uit zien.

Door de keuze van een uitgebreid participatietraject waren er nog geen concrete plannen op het moment van de subsidie-aanvraag. Het lokaal bestuur vond het immers belangrijk om pas te starten met het ontwerp nadat de inwoners gehoord werden. Het dossier kon dus onvoldoende beoordeeld worden. Daarnaast spitsten deze subsidies zich voornamelijk toe op projecten betreffende het opwaarderen van vallei-gebieden waartoe dit project niet gerekend kan worden. We bekijken echter steeds alle nieuwe en lopende subsidies om te bekijken waar er nog mogelijkheden zijn nadat we het participatie-traject doorlopen hebben. Dit geeft ons de kans om met een gedragen en volwaardig ontwerp ons project in te dienen.

Worden er onteigeningen gepland?
NEE.
In het project gaan we ook niemand verplichten om zijn/haar privé (voor)tuin aan te passen. Uiteraard informeren en adviseren we graag iedereen die zijn voortuin wil afstemmen op het hernieuwde openbaar domein.

Hoe zien we het speelplein evolueren?
We kiezen maximaal voor een verbetering van de al aanwezige elementen. Buiten de implementatie van natuurlijke spelelementen en een groene buffer langs de rand, komt er centraal ook een pleintje voor de organisatie van evenementen. Een levendige wijk kan bijvoorbeeld niet zonder een tof buurtfeest.

Waarom een verkeersfilter in de Veldstraat?
De Veldstraat is één van de hoofdroutes van het fietsverkeer naar de vele scholen in onze gemeente. Zelfs in een winterperiode zijn er daar dagelijks honderden fietsers, die momenteel op 2 plaatsen aan de wijk kruispunten met slechte zichtbaarheid moeten passeren. (In een toekomstig project passen we ook het kruispunt met de Overzetstraat aan). We kiezen er daarom voor om de Kuiermansstraat te voorzien als in -en uitrit van de wijk aangezien het aantal fietsers daar 10 keer lager ligt dan in de Veldstraat. We verhogen echter ook daar de veiligheid door enerzijds de zichtbaarheid te verhogen in het project Kuiermansstraat alsook door het verkeer alleen in of uit de wijk te laten komen. Op die manier verminderen we de conflicten en is het duidelijker voor de weggebruikers van waar er voertuigen kunnen komen.

Waarom gemengd verkeer?
Na afronding van het project zal er enkel nog sprake zijn van plaatselijk verkeer. Het wegvallen van het doorgaand verkeer versterkt het wijkgevoel en zal iedereen motiveren om respect te hebben voor elkaar tijdens het gebruik van de rijbaan.
We behouden een wegbreedte van 4m. De ‘normale’ wegbreedte bij enkelrichting met fietsers in dubbelrichting is 3m20. Er is dus nog voldoende ruimte voor voetgangers.

Hoe zien we het onderhoud/beplanting?
Het ontwerp zal vol inzetten op beplantingen en bloemen waardoor het onderhoud net minder zal worden. Daarnaast zet het lokaal bestuur ook in op de aanwerving van 2 extra personeelsleden groenonderhoud tegen begin 2025.

Hoe zit met de toegankelijkheid voor de hulpdiensten?
Hulpdiensten hebben blijvende toegang. De verkeersfilter aan de Veldstraat kan in geval van een calamiteit ook verwijderd worden. De verkeersfilter aan de zijde van de Veldstraat zal bij werken of  door hulpdiensten verwijderd kunnen worden. Op die manier behouden we voldoende flexibiliteit. Omdat er enkel plaatselijk verkeer is zouden kleine stukjes tijdelijk dubbelrichting kunnen worden in dat geval en de lussen enkelrichting anders komen te liggen.

Wat met het regenwater op de asbestdaken?
Het regenwater dat van deze daken afloopt kan bij slechte toestand van de daken mogelijks vezels meenemen. Je kan dit nog gebruiken voor buitentoepassingen, maar ze kunnen best niet via een regenwaterput hergebruikt worden binnenin de woning. Buiten en in de infiltratiegrachten zitten we in geventileerde buitenomstandigheden. Het vervangen van een asbest dak heeft uiteraard nog altijd de voorkeur.

 

 

Deel op facebook
Deel op twitter