Deel op facebook
Deel op facebook

Gestructureerd parkeren in plaats van kiss-and-ride-zones?
In een kiss-and-ride-zone mag je kort stilstaan (niet parkeren) om je passagier(s) in of uit te laten stappen. Vaak worden dergelijke zones toegepast aan de schoolpoort, waar deze op een vlotte manier gebruikt worden. Er stelt zich echter regelmatig een probleem wanneer er bij het einde van de schooldag toch wagens parkeren en voor langere tijd wachten om een passagier op te pikken. Om die reden wordt er in de straten met eenrichtingsverkeer geopteerd voor parkeren aan één of beide zijden van de straat.
In de Baanveldstraat (op ca. 50 meter van De Kiem) wordt een ruime parking voor ongeveer 40 wagens voorzien, met enkele parkeerplaatsen gereserveerd
voor kortparkeren.

Korte weg, Smalle weg, Kleine weg – Waarom blijft de Smalle weg open?
In de Mechelseweg wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de Baanveldstraat tot aan de Kleine Heide. Hierdoor zal dat gedeelte van de Mechelseweg voornamelijk gebruikt worden door plaatselijk verkeer en zal zo ook het sluipverkeer in de directe schoolomgeving komende vanuit de Kleine Heide vermeden worden.

Parkeren in de Mechelseweg
In de Mechelseweg worden vanaf de Oostdijk tot aan de E. Larockstraat parkeerstroken voorzien, afwisselend aan de linker- en rechterzijde van de straat. Om het overzicht te bewaren, zal het ook niet meer mogelijk zijn om te parkeren in de Mechelseweg tussen de E. Larockstraat en de Baanveldstraat.
Tussen de brug en de Mechelseweg wordt een nieuwe ruime parking voor 40 à 45 wagens voorzien met enkele plaatsen gereserveerd voor kortparkeren (o.a. voor bezoek aan de plaatselijke handelaars). Voor fietsers wordt de doorsteek tussen de Oostdijk en de Baanveldstraat geoptimaliseerd.

Waarom fietsstraten in schoolomgeving De Kiem?
Zachte weggebruikers krijgen extra bescherming en meer ruimte op de openbare weg, vnl. in de schoolomgeving waar geen fietspaden zijn en op drukke plaatsen, door middel van fietsstraten. Gemotoriseerd verkeer blijft verplicht achter de fietsers, zo worden conflicten bij het inhalen vermeden. De Ernest Claesstraat en het gedeelte Mechelseweg
tussen de Baanveldstraat en de Kleine weg zullen worden ingericht als fietsstraten.

Sensibiliseren van de fietsers
Sensibilisering is belangrijk. Samen met de scholengemeenschap willen we niet alleen de automobilisten, maar ook fietsers wijzen op hun rechten en plichten. Elke weggebruiker draagt een eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Hou rekening met andere weggebruikers en wees hoffelijk. Zo raakt iedereen snel en veilig ter bestemming.
In schoolomgeving De Kiem wordt jaarlijks een fietsexamen voor lagere schoolkinderen georganiseerd.

Waarom eenrichtingsverkeer in de schoolomgeving De Kiem?
De schoolomgeving wordt gekenmerkt door veel verkeer op de piekmomenten enerzijds en de aanwezigheid van (te) smalle fietspaden anderzijds. Foutparkeerders hinderen en bemoeilijken een vlotte doorstroming wat resulteert in verkeersconflicten en een verhoogd onveiligheidsgevoel bij de zachte weggebruiker. Door het invoeren van eenrichtingsverkeer wordt enerzijds ruimte gecreëerd voor de zachte weggebruiker en wordt anderzijds een vlottere verkeerscirculatie mogelijk.
Door het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Mechelseweg, wordt sluipverkeer vanuit de Kleine Heide omgeleid via de Hombeekseweg. Omdat er zo meer ruimte vrijkomt, kan in overleg met stad Mechelen bv. het kruispunt met de Kleine Heide aangepast worden om de veiligheid te verhogen.

Aanbevolen fietsroutes
Er wordt gekozen om de fietsers zoveel mogelijk te leiden naar routes met een aangepaste infrastructuur. Fietsers uit de woonwijk in de omgeving van De Kiem willen we zoveel mogelijk via de E. Claesstraat naar het nieuwe fietspad in de Baanveldstraat leiden. Fietsers uit Oxdonk zullen via het fietspad langs de Oostdijk en een nieuw fietspad naast de brug kunnen aansluiten op het fietspad in de Baanveldstraat. De fiets- en voetgangersvoorzieningen aan beide zijden van de brug over het kanaal worden gescheiden
omdat de vrije breedte te beperkt is. Kinderen tot 10 jaar mogen het voetpad wel gebruiken om op te fietsen.

Flankerende maatregelen
Dat zijn alle niet-infrastructurele maatregelen die het effect van duurzame infrastructurele maatregelen ondersteunen. Om een lagere snelheid af te dwingen in de schoolomgeving wordt bekeken waar bijkomende flankerende maatregelen kunnen toegepast worden in de straten waar er geen heraanleg is voorzien in dit mobiliteitsplan: aanbrengen van verkeersremmers, asverschuivingen, plantenbakken, plantvakken, enz. Het lokaal bestuur blijft immers ook in de toekomst investeren in het openbaar domein.

Vrachtroutenetwerk
Momenteel is er nog vrachtverkeer toegelaten in schoolomgeving De Kiem. In overleg met de politiezone KLM en de buurgemeenten Meise en Londerzeel werd een grensoverschrijdend vrachtroutenetwerk opgesteld en uitgewerkt. Daarbij wordt vrachtverkeer geweerd uit de schoolomgeving en de Mechelseweg. Doorgaand vrachtverkeer blijft zo lang mogelijk op de gewestwegen en bereikt onze gemeente via de daarvoor uitgeruste wegen zoals de Hombeekseweg en de Verbindingsweg.

Verkeerslichten voor fietsers op Hombeekseweg?
De mogelijkheid om verkeerslichten voor fietsers te voorzien op de Hombeekseweg wordt nog verder onderzocht.

Waarom uitbreiding zone 30 in de schoolomgeving De Kiem?
Het lokaal bestuur investeert in een veilig dorpshart waar het aangenaam is om te vertoeven. De auto blijft welkom in het centrum maar krijgt een ondergeschikte plaats in het geheel. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang in het autoluwe centrum. Duurzame verplaatsingen hebben vele voordelen en verdienen dan ook extra aandacht zodat ook bv. jonge weggebruikers zich veilig kunnen voelen op weg naar school, hobby’s,…
De impact van snelheid bij ongevallen valt niet te onderschatten. Er werd daarom gekozen voor een snelheidsbeperking van 30 km/u in de schoolomgevingen en in wijken waar leefbaarheid voorop staat.

Wanneer worden de aanpassingen uitgevoerd?
De komende maanden wordt verder gewerkt aan het definitief ontwerp. De start van de aanpassingswerken is voorzien midden 2023, maar deze timing moet nog verder afgestemd worden met andere lopende projecten zoals de heraanleg van de Molenstraat, heraanleg Oostdijk, vernieuwing spoorwegtunnel Londerzeelseweg,…

Deel op facebook